Company address: No. 9 of Dianchi Street, Jizhong Area, Yingbin Road, Daoli District, Harbin
Tel0451-51686600 Fax0451-51686622